Helaas is deze website niet geoptimaliseerd voor oude browsers, mocht de website niet toereikend werken dan staan wij u graag telefonisch te woord op nummer 030 234 08 19

Opvang, (begeleid) wonen, budgetbeheer & schuldhulpverlening, dagbesteding & activering

Team Outreach: Prostitutie Maatschappelijk Werk

Team Outreach van de Tussenvoorziening biedt hulpverlening aan (ex)prostituees. In het team is veel kennis en ervaring opgebouwd rondom de doelgroep, de problematiek, werk gerelateerde thema’s (bespreekbaar maken van seksualiteit, voorlichting, veiligheid) en de benaderingswijze.

Doel
Het doel is (outreachende) hulpverlening bieden aan (ex) prostituees op diverse levensgebieden, zoals:

  • Psychische en lichamelijke gezondheid
  • Veiligheid
  • Uitstap/ dagbesteding
  • Financiën
  • Huisvesting
  • Praktische informatie/ advies

Doelgroep
Mannen en vrouwen die werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest in de prostitutie. We bieden hulp aan iedereen vanaf 18 jaar woonachtig en/of werkzaam in de regio Utrecht.

Werkwijze
We werken outreachend. Dit houdt in dat we ook naar cliënten toegaan, bijvoorbeeld op huisbezoek, naar de werkplek, tippelzone, enzovoort. Een reden hiervan kan zijn om het eerste contact te leggen of omdat er zorgen bestaan. We bieden laagdrempelige begeleiding. Dat betekent dat we aansluiting zoeken bij de cliënt en bij de hulpvragen die er op dat moment zijn.
We bieden trajecten op maat. De intensiviteit van de begeleiding wordt bepaald door de hulpvragen die er zijn. De trajecten zijn zo lang als nodig en zo kort als mogelijk. Wanneer nodig hebben we meerdere malen per week contact.
De begeleiding houdt in dat we ondersteunende gesprekken hebben met de cliënt. Indien nodig gaan we mee naar afspraken met externe partijen en hebben hierin een ondersteunende en/of bemiddelende rol. In de begeleiding wordt gewerkt aan de doelen die zijn vastgesteld.

We werken samen met diverse netwerkpartners in de regio, o.a. politie/ Unit Mensenhandel, GG&GD, medewerkers van de huiskamer op de tippelzone (HAP), Coördinator Slachtoffers Mensenhandel Utrecht (CSMU), Werk & Inkomen, Pretty Woman. We hebben korte lijnen met deze partners en weten elkaar te vinden.
Via onze website (www.prout030.nl) bieden we informatie en advies aan prostituees. Het is een laagdrempelige manier om contact met ons te leggen via de chat en het contactformulier.

Tevens werken we vanuit preventie. Dit houdt in dat we contact gaan leggen als we zorgelijke signalen krijgen van iemand die mogelijk gedwongen wordt tot prostitutie. We gaan in gesprek met de betreffende persoon en geven dan informatie, advies en voorlichting. We onderzoeken wat de onderliggende problematiek is en wat er nodig is om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van de persoon. Dit vraagt om investering in het contact en het opbouwen van vertrouwen.

Daarnaast hebben we een signaleringsfunctie. Als er vermoedens en/ of signalen zijn van dwang en drang, dan doen wij hiervan melding bij de Unit Mensenhandel.

Methodiek en benaderingswijze
De werkwijze van Team Outreach is gebaseerd op de volgende methodieken:

  • Outreachend werken: is een proactieve manier van contactleggen met cliënten die wellicht hulp behoeven, maar die zelf niet om hulp vragen en die geen (adequate) hulp ontvangen. Het is een proces van vertrouwen opbouwen en van geleidelijke betrokkenheid waarna passende hulpverlening geboden kan worden.
  • Presentiebenadering: is een manier van werken die de relationele afstemming tussen hulpverlener en cliënt als basis voor hulp en steun ziet. Goede hulpverlening ontstaat vanuit het zorgvuldig aansluiten bij en afstemmen op de ander, en op wat hij of zij nodig heeft.
  • Bemoeizorg: is het bieden van (ongevraagde) hulp aan cliënten met complexe problematiek die zorg mijden. Bemoeizorg gaat vooraf aan het reguliere hulpverleningstraject. Verbetering van de kwaliteit van leven en reductie van overlast dienen als uitgangspunt.
  • Krachtgericht werken: is een krachtgerichte benadering waar professionals samen met cliënten op zoek gaan naar individuele krachten, maar ook krachten die in de omgeving aanwezig zijn. Krachtgericht werken ondersteunt cliënten in hun proces naar een veilig en zo zelfstandig mogelijk bestaan.

 Aanmelden en contact
Aanmelden voor hulp en contact voor informatie en advies kan op verschillende manieren:

Ons streven is om binnen één werkdag te reageren op een vraag of aanmelding. Cliënten kunnen zelf contact opnemen of een verwijzer kan dit namens de cliënt doen.
Na de aanmelding nodigen we de cliënt (en eventueel de verwijzer) uit voor een intakegesprek met twee van onze medewerkers. Als het niet mogelijk is om naar ons kantoor te komen, dan bekijken we of een huisbezoek of een andere locatie mogelijk is. Aan de hand van dit intakegesprek wordt besloten of we passende hulp kunnen bieden aan de cliënt en wie de vaste contactpersoon wordt. Daarna zal het hulpverleningstraject starten.

Contactgegevens
Team Outreach
Biltstraat 101C
3521AZ Utrecht
06-53711879
outreach@tussenvoorziening.nl
www.prout030.nl

terug naar boven

Team Outreach: Prostitutie Maatschappelijk Werk

Team Outreach
Biltstraat 101C
3521AZ Utrecht

06-53711879
outreach@tussenvoorziening.nl